Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Czy to wcześniej działało? Jeśli zaparkowałeś dodatkową domenę na tej stronie,
być może tutaj jest problem - proszę wrócić do kreatora i uruchomić go ponownie - a tam dodać nową domenę do licencji w trybie upgradu
- lub skontaktować się z dostawcą oprogramowania

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie
                      
Nowy Newsletter
         PROSIMY O WSPARCIE  facebook  twitter

Strona Główna

   

KULTYWUJEMY Z PRZESZŁOŚCI ZIEMIAŃSKIEJ TO, CO NAJWARTOŚCIOWSZE, BUDUJĄC PRZYSZŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ...
1% podatku na rzecz PTZ
 
więcej...

 

     Wyrażamy ogromne podziękowania wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku dochodowego (PIT) za 2016 rok na rzecz naszego Towarzystwa jako organizacji pożytku publicznego.
     O wielkości zebranej kwoty poinformujemy Państwa po otrzymaniu informacji od Urzędów Skarbowych.  Środki te jak zwykle zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych PTZ.

                                 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
 
    Informacje o PTZ

        Organizacja PTZ

Stanisław Jarocki: Dwór w zimie. Ok. 1904

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie powstało w 1990 r. jako kontynuacja działającego w okresie przedwojennym Związku Ziemian (założonym w 1916 roku). 

W swoich szeregach skupia byłych właścicieli ziemskich ich potomków i rodziny. Powstanie stowarzyszenia stało się możliwe dopiero po zmianach jakie dokonały się w Polsce po 1989 r. Dopiero wtedy, po latach prześladowań, byli ziemianie, pozbawieni swoich majątków i siedzib rodowych uzyskali możliwość zrzeszania się. PTZ jest organizacją o charakterze ogólnopolskim, posiadamy 11 oddziałów terenowych, współpracujemy także ze Związkiem Ziemian w Londynie i Paryżu.

PTZ nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszystkie funkcje sprawowane są społecznie.

Podstawowe cele statutowe Towarzystwa to:

  • integracja środowiska ziemiańskiego i prowadzenie działań zmierzających do kontynuowania tradycji ziemiańskich,

  • propagowanie dorobku kulturalnego środowiska ziemiańskiego,

  • zachowanie dziedzictwa narodowego w postaci zespołów dworskich i pałacowych oraz innych materialnych i niematerialnych pomników przeszłości ziemiańskiej,

  • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

  • podejmowanie działań zmierzających do odzyskania przez właścicieli ziemskich bądź spadkobierców ich ojcowizny,

  • organizowanie pomocy dla znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej członków Towarzystwa i ich rodzin,

  • popieranie wychowania młodzieży ziemiańskiej w duchu poszanowania tradycji narodowych, na rzecz przygotowania jej do służby społeczeństwu,

  • uregulowanie stosunków własnościowych i respektowanie prawa własności w Polsce.

Dwór w Koszutach ok.1910 (woj. wielkopolskie)

PTZ walczy o godność Polski i Polaków, poprzez unieważnienie stalinowskich dekretów z 1944 roku i lat późniejszych, wstrzymanie sprzedaży nieruchomości ziemiańskich i wspieranie powrotów do rodzinnych siedzib. PTZ wspomaga swoich członków w staraniach o odzyskanie ich ojcowizny. Zabiega o uczciwy kształt ustawy reprywatyzacyjnej. Wypędzenie ziemian, zabór i dewastacja ich majątków to najbardziej wstydliwy fragment powojennej historii Polski.

PTZ jest instytucją pożytku publicznego o numerze KRS - 0000055617. Umożliwia to dokonywanie wpłat 1% pieniędzy pochodzących z odpisu podatku dochodowego. Wszystkie funkcje sprawowane są społecznie, a środki przeznaczamy na realizację celów statutowych.

PTZ wydaje swoje czasopismo: „Wiadomości ziemiańskie”, zawierające wiele informacji historycznych i bieżących z życia ziemian i ich potomków. Ponadto PTZ działa poprzez publikowanie informacji o historycznych wartościach tradycji i siedzib ziemiańskich, uczestniczy w konferencjach, organizuje odczyty i spotkania z młodzieżą na temat etosu polskiego ziemiaństwa i historii obyczajów.

PTZ opiniuje projekty ustaw reprywatyzacyjnych, poprzez uczestnictwo w odpowiednich komisjach sejmowych i rządowych.

PTZ zabiega o aktywizację polskiej wsi poprzez jej rozwój gospodarczy i kulturalny.

PTZ współpracuje z Europejską Organizacją Ziemian - ELO (European Landowners Organization), które zrzesza organizacje właścicieli ziemskich z całej Zjednoczonej Europy. Siedzibą stowarzyszenia jest Bruksela. ELO współpracuje ściśle z Komisją Europejską i jest jednym z głównych promotorów innowacji technicznych w rolnictwie.

PTZ współpracuje ze Stowarzyszeniem „Domus Polonorum”, mającym na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej opartej na tradycji dworu polskiego, organizacjami Kresowian wypędzonych ze swoich siedzib w czasie i po II wojnie światowej, ze Związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich oraz wieloma instytucjami kulturalnymi.Nasze konto na Twiterze


 

AKTUALNOŚCI

Oprócz witryny, bieżące informacje i lektura aktualnej prasy w naszych sprawach
na profilu FB:

PTZ INFORMACJE/CZYTELNIA


Komisja Weryfikacyjna, oświadczenie PTZ - więcej... 

Wybrano władze PTZ - więcej...

Odznaczenia państwowe dla zasłużonych Członków PTZ - więcej...

Zwołanie Zjazdu Walnego Delegatów PTZ

W zgodzie z § 9 Statutu Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Zarząd Główny zwołuje Zjazd Delegatów (zwyczajny) Stowarzyszenia. Odbędzie się on dnia 20 maja w Sali Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk (IHPAN) w Warszawie (ul. Rynek Starego Miasta 29/31).

     Pierwszy termin: godz. 10.00, drugi termin: godz. 10.30. - więcej...

 
Zjazd Walny Delegatów PTZ - więcej...

Okres wyborczy w PTZ - więcej...

Reprywatyzacja zahamuje patologię - mówi ks. Jan Lubomirski-Lanckoroński - więcej...SPOTKANIE Z METROPOLITĄ WARSZAWSKIM - więcej...NAJNOWSZY NUMER (68 - ZIMA) 
"WIADOMOŚCI ZIEMIAŃSKICH"ZMARŁ WITOLD OŁPIŃSKI (1928-2017) - więcej...Konkurs OGÓLNOPOLSKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Bóg, Honor, Ojczyzna - organizowany przez małopolski PTZ i IPN - więcej...

Kolędowanie PTZ w Warszawa - więcej...

       

PTZ - Fundacja ks. Lubomirskich - więcej...Dar i zakup - Kolekcja ks. Czartoryskich - więcej... Wystawa "Europa w rodzinie" w podkarpackiej Dukli - więcej...Książka Macieja Rydla: „Wiejskie dwory i pałace (otwarte dla turystów)" - więcej...
Koncert w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian - relacja - więcej...Uchwała Senatu RP w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian - więcej...Reprywatyzacji nie da się przeprowadzić bez ustawy. Prezes ZG PTZ w Polskim Radiu 24 - więcej...Rzecznik Praw Obywatelskich o reprywatyzacji - więcej...Niezależna.pl przekazała informację o naszym piśmie do Pani Premier - więcej... 

 


Okno Twittera na stronie PTZ - więcej...

Wyniki głosowania na Twitterze w sprawie reprywatyzacji - więcej...Deklaracje Prezesa Kaczyńskiego za restytucją mienia - więcej...Wszystkich członków i sympatyków prosimy o wsparcie - więcej...


Publikacja w kwartalniku Karta - więcej...

Zostań sponsorem PTZ - więcej...
 

 Wszyscy ziemianie czytają "Wiadomości Ziemiańskie" (patrz zakładka)
To jedyny taki kwartalnik

 


Na Forum Dyskusyjnym pojawiły się informacje dotyczące losów petyji złożonej przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Zapraszamy do wymiany opinii.

FORUM


CZŁONKOSTWO W PTZ 

TO NIE TAKIE TRUDNE !!!

Informacje członkowskie